sobota 8. ledna 2011

Falešní kazatelé - Falešní proroci !

Falešní kazatelé - Falešní proroci- Nebiblický rituály - Falešné uctívání
Falešné evangelium - Falešné zázraky a léčení - Nebiblický učení - Falešné evangelium "Zdraví a bohatství"


Matouš 7:15
„Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím,
ale uvnitř jsou draví vlci. “

Jeremjáš 14:14
„Ti proroci prorokují mým jménem klam.
Neposlal jsem je a nepřikázal jsem jim to a nemluvil jsem k nim.
Prorokují vám klamné vidění, nicotnou věštbu a lest vlastního srdce.“

Matouš 24:24
„Vystoupí totiž falešní Kristové a proroci a předvedou tak ohromující
a přitažlivé činy, že by málem na svou stranu získali i moje vyvolené.“

2. Korintským 11:13
„Jsou to falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy.“

2. Petr 2:1
„V Božím lidu bývali ovšem i lživí proroci; tak i mezi vámi budou lživí učitelé, kteří budou záludně zavádět zhoubné nauky a budou popírat Panovníka, který je vykoupil. Tím na sebe uvedou náhlou zhoubu.“

1. Timoteovi 6:4-5
„Z toho vzniká závist, svár, urážky, podezřívání, ustavičné hádky lidí,
kteří mají zvrácenou mysl a jsou zbaveni pravdy, a zbožnost pokládají
za prostředek k obohacení.“

Juda 16:16
„Vzpouzejí se a odporují Božímu vedení a žijí si podle svých vášní,
jejich ústa mluví nadutě a lichotí lidem pro svůj prospěch.“

Matouš 24:11
„Objeví se také nemálo falešných proroků, jimž mnozí podlehnou.

1. Janův 4:1,5
„Milovaní, nepřijímejte lehkověrně všechno,co zní zbožně,
ale napřed si ověřte, zda to pochází od Boha; vždyť kolem nás je mnoho falešných učitelů. Oni jsou ze světa; proto z nich mluví svět
a svět je slyší. ”Jsou opravdu Falešní !!!


John Arnott
Glenn Arekion
Mary K Baxter
Tommy Bates
Irvin & Judy Baxter
Todd Bentley
Mason and Twyla Betha
Mike Bickle
Rodney Howard Browne
Reinhard Bonnke
John Bevere
Juanita Bynum
Tony Brazelton
Bishop Joby Brady
William Branham
Sheryl Brady
Robert Bartow
Paul Cain
Prophet Brian Carn
Morris Cerullo
Kim Clement
Stacey Campbell
Kenneth & Gloria Copeland - článek, 2.článek (english)
Paul & Jan Crouch
John Crowder
Mark Charonna
David Yonggi Cho - článek
Mahesh and Bonnie Chavda
Paul Keith Davis
Jessie Duplantis
Creflo Dollar
Betty J. Eadie
Marguerite Evans
Gene Edwards
švédský kazatel Ulf Ekman
Jentezen Franklin
Francis Frangipane
Bishop Lambert W. Gates Sr.
Christian Harfouche
Kenneth Hagin Sr.
Kenneth Hagin Jr.
Marilyn Hickey
Benny Hinn
Larry Huch
John Hinkle
Norman Hutchins
Apostle Richard Henton
Bishop Brian Moore
Steve Muncie
Mike Murdock
Herman Murray
John Paul Jackson
Bishop Noel Jones
Bishop Fred A. Jones
Bishop Raymond W. Johnson
Manasseh Jordan
T.B. Joshua
Bob Jones
Wendell Jones
Rick Joyner
T D Jakes
Daniel Kolenda
Patricia King
John Kilpatrick
Hank Kunneman
Bishop Larry Kiel
Thomas Kerney
Essek W. Kenyon
Marcus & Joni Lamb
Bob Larson
Roberts Liardon
Donald Lawrence
Bishop Eddie Long
Dr.T.L. & Stephen Lowery
Lord Maitreya
Arnold Murray
Jacqueline McCullough
Brian McLaren
Joyce Meyer - článek english
José Luis de Jesús Miranda
Mike Murdock
Bishop Don Meares
Davy Maia
Cindy McGill
Joel Osteen - JOEL OSTEEN PROFILE
Rod Parsley
Lawrence & Vanessa Powell
Bishop G.E. Patterson
Peter Popoff
Chuck Pierce
Don Piper
Frederick Price
Derek Prince - článek english
Don and Christine Potter
Pat Robertson, 700 Club
Bishop Harold Ray
Sid Roth - článek english
Charles Taze Russell
Vassula Ryden
Joyce Rodgers
Richard Roberts
Oral Roberts
Jim L. Smith
Jerry Sevelle
Richard Smallwood
Bishop Odis Sneed Sr.
Bishop Glen A. Staples
Gwen Shaw
Don Stewart
Karl Strader
Robert Schuller
Tommy & Jeannie Tenney
Robert Tilton
Dr. Charles Vance
Rick Waren
Paula White
Peter Wagner
Lance Wallnau
Paul Washer
Andrew Wommack
Kanye West
Bishop Hezekiah Walker
John Wimber
Victor Paul Wierwille
Bill Wiese
Bruce Wilkinson
Brigham Young
William Paul Young
"Torontské požehnání" (Toronto Blessing) Renewal and Revival Movements?
"probuzení v Pensacole" (Pensacola River Revival/ Brownsville Revival)
„svatý smích" (Holy Laughter)
Falešné evangelium "Zdraví a bohatství"
"Hnutí Víry" ("Word of Faith movement")
Většina pořadů na TBN, Morningstar, Victory, ChristianTV, Skyangel, Streamingfaith a Daystar!

Hopetv
Ellen G. White
John Smith
Peter Gammons
Håkan Bergström
Carl Gustav Severin
Ulf Ekman
Dr. Anders Gerdmar
Johnny Foglander
Mats-Jan Söderberg
Micael Lundin
Stefan Salmonsson
Dr. Edward David Owour

... a MNOHO dalších falešných kazatelů!

2. Timoteovi 3:1-5
„Počítej s tím, že před Kristovým návratem přijdou zlé doby. Lidé budou sobečtí a chamtiví, domýšliví a chlubiví, budou se Bohu vysmívat a pohrdat rodiči, budou nevděční a bezbožní, bezcitní a nesmířliví. Budou si libovat ve lži a pomluvách, v hrubosti, krutosti a zrada jim bude vlastní. Samolibě budou zesměšňovat každého, kdo nepotáhne s nimi. Rozkoš a zábavy jim budou přednější než Bůh. Někteří možná budou vystupovat i docela pobožně, ale tím se nedej mýlit.“

2. Timoteovi 3:16
„Všechny svaté spisy byly inspirovány Bohem; poučují nás o tom,
co je pravda, vedou ke zpytování a nápravě vlastního života
a vychovávají nás k správnému jednání.“

Matouš 24:4-5
„Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.
Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat ‚já jsem Mesiáš ‘
a svedou mnohé.“

Matouš 15:14
„Slepí vedou slepé. A když vede slepý slepého, oba spadnou do jámy.“

Koloským 3:5
„Odsekněte proto všechny kořeny, které vás dosud spojují s hříchem.
Sexuální nevázanost, mravní zkaženost, oplzlost
a náruživost vyvolávají Boží hněv, stejně jako chamtivost, která v podstatě zbožňuje majetek.”

Jeremjáš 23:16-17
Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují, obluzují vás přeludy,
ohlašují vám vidění svých srdcí, a ne to, co vyšlo z úst Hospodinových.
“Stále říkají těm, kteří mě znevažují: „Hospodin promluvil:
Budete mít pokoj,“
a každému, kdo chodí se zarputilým srdcem, slibují:
„Nedolehne na vás nic zlého.“

Koloským 3:5
„Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost,
vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou.
Pro takové věci přichází Boží hněv.“

Přísloví 10:17
„Ukazuje stezku k životu, kdo dbá na napomenutí,
kdežto kdo si domluv nevšímá, zavádí na scestí.“

Matouš 7: 20-23
„Ovoce - činy člověka, to je spolehlivý rozpoznávací znak. Ne každý,
kdo mne oslovuje Pane, Pane, přijde do nebeského království.
Rozhodující je, zda poslouchá mého Otce. V den posledního soudu
mi mnozí řeknou: 'Pane, Pane, cožpak jsme ve tvém jménu nemluvili,
nebojovali proti zlu a nedokázali mnoho divů?' Já jim však odpovím:
'Nikdy jste mi nepatřili a neřídili se podle Boží vůle. Jděte pryč!“

1.Timoteovi 6:10
Kořen všeho zla je totiž láska k penězům; mnoha lidem už zavřela cestu
k Bohu a kolik trápení jim připravila!

Pár ukázek Falešných Kazatelů z YouTube:LINKY - Stranky odhalujici falešné učitele / falešné proroky:
http://www.heisnear.com/falseprophets.html
http://www.deceptioninthechurch.com/fprophets.html
http://www.thepathoftruth.com/falseteachers/index.htm
http://www.heisnear.com/BelieverVSDisciple.html
http://www.heisnear.com/etpiTABLECONTENTSsite.html
http://www.forgottenword.org/false.html
http://www.understandthetimes.org
http://www.watchman.org
http://www.apostasywatch.com/Wolves/WolfReports/tabid/69/Default.aspx
http://www.erwm.com/
http://www.deceptioninthechurch.com/word-faith.html
http://so4j.com/false-teachers-prophets-teachings.php
http://www.justinpeters.org
http://www.apologeticsindex.org