sobota 8. ledna 2011

Kdo je Spasitel, Ježíš nebo Marie?

Římanům 3:22-24
Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.

Jan 14:6
Ježíš mu na to řekl: "Já jsem cesta k Bohu, pravda o Bohu a život s Bohem. Proto k mému Otci můžete přijít jen skrze mne.

Lukáš 1:46-47
Nato se Marie začala modlit: "Celým srdcem chválím Pána
a raduji se v Bohu, svém Spasiteli."

Jan 2:5
Marie vyzvala obsluhující: "Udělejte všechno, co vám můj syn přikáže."


Skutky 4:11-12
Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“

1.Timoteovi 2:5-6
Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,
který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas.

Římanům 3:25
Jeho krev, prolitá na popravišti, je pečetí smíření Boha se světem. Až dosud Bůh trest za naše viny pouze s nekonečnou trpělivostí odkládal; nyní je však vložil na Ježíše Krista, který pro ně zemřel.
A tak jsou nám definitivně odpuštěny; odpuštěny všem,kdo tuto Boží nabídku smíření přijali. Tak Bůh z hříšných dělá opět bezúhonné, aniž sám cokoli slevuje ze své spravedlnosti.

Římanům 6:23
Hřích dává svou odplatu - smrt; Bůh dává jako projev své milosti věčný život. Získáváme ho prostřednictvím našeho Pána, Ježíše Krista.

Je Marie Matkou Boží?