sobota 8. ledna 2011

Jsme spaseni vírou v Krista!Římanům 3:10-12
Nikdo na světě není spravedlivý, ani jediný. Nikdo není moudrý, nikdo Boha nehledá.
Všichni úplně zabloudili, jejich život ztratil smysl. Opuštěná je cesta dobra, nikdo po ní nekráčí.

Římanům 6:23
Hřích dává svou odplatu - smrt; Bůh dává jako projev své milosti věčný život. Získáváme ho prostřednictvím našeho Pána, Ježíše Krista.

Římanům 5,8
Nám však Bůh dokázal svou lásku právě tím, že Kristus zemřel za nás, třebaže jsme byli špatní.

Římanům 5:9
Oč více můžeme počítat s jeho milostí teď, kdy jsme Kristovou obětí již očištěni od svých vin!

Efezským 2:8-9
Je to skutečně milost, že jste zachráněni. Sami k tomu nemůžete přidat nic, než že s důvěrou přijmete, co Bůh pro vás učinil. Na své záchraně nemáte vlastní zásluhy. Je to Boží dar. Sami nemáme nic, s čím bychom se před Bohem mohli pochlubit.

Římanům 3:27-28
Čím se tedy můžeme před Bohem chlubit? Ničím! Skutky? Ty nás nespasí. Jedině víra nás může zachránit. Jsem přesvědčen, že nikoli úzkostlivé dodržování všech přikázání a předpisů, ale pouze víra nás uschopní obstát před Bohem.

Jan 3:16
Vždyť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby každý,
kdo v něho uvěří, unikl záhubě a získal věčný život.

Římanům 10:9
Jestliže tedy Krista vyznáváš jako Pána a opravdu věříš,
že jej Bůh vzkřísil z mrtvých, jsi zachráněn.

Římanům 4:13-16
Abrahamovi a jeho potomkům zaslíbil Bůh slavnou budoucnost nikoli na základě poslušnosti zákona, ale pro jejich bezúhonnost, kterou přijali vírou. Kdyby tu rozhodoval jen zákon, víra by nebyla k ničemu a Boží sliby Abrahamovi by pozbyly smyslu.Zákon je pouze měřítkem provinění - bez zákona by vina neexistovala. Protože Bůh je milostivý, zahrnul do svého slibu nejen zákonité potomky Abrahamovy, ale také všechny ty, které s Abrahamem spojuje stejná víra. Proto nezaložil svůj slib na zákonu, ale na víře.